Домашна работа


(10% от финалната оценка за курса)

Да се напише програма на езика Java за Raspberry Pi 2, която използва библиотеката Pi4J (http://pi4j.com/) за да реализира следната фунционалност:

  1. Осъществява серийна комуникация през USB порт с Ардуино базиран микроконтролер по избор.
  2. Прочита данните изпратени през серийния порт от ардуино микроконтролера в текстов вид – например от температурен датчик или ултразвуков датчик за дистанция (по избор) и ги визуализира на конзолата.

Упътване 1: Можете да използвате Eclipse + плъгин LaunchPi (Цветан Стоянов – http://tsvetan-stoyanov.github.io/launchpi/) за да качите и стартирате Java програмата отдалечено от Вашия лаптоп.

Упътване 2: Можете да използвате Ardunio (https://www.arduino.cc/en/Main/Software) / Visual Micro (http://playground.arduino.cc/Code/VisualMicro) за да качите и стартирате Adruino кода за прочитане на аналогова стойност от датчика и изпращането й през сериен порт към Razspberry Pi 2.